CHRISTIAN SOLDIERS' IMPACT
GOD-CENTERED, SOUL WINNING, MISSIONARY MINDED, KING JAMES BIBLE, HELLFIRE-DAMNATION PREACHING AND A FAMILY CHURCH THAT HELPS PEOPLE BUILD GODLY CHARACTER... THE BIBLE WAY!!! 


ARE YOU SAVE?

Picture
100% KATIYAKAN NG KALANGITAN

KUNG SAKALING DUMATING SA IYO ANG KAMATAYAN NGAYON, IKAW BA AY NAKATITIYAK 100% NA IKAW AY PATUNGO SA LANGIT?
KUNG HINDI KA PA NAKAKATIYAK, ALAM KONG NAIS MONG MAKATIYAK NG KALIGTASAN... ITO ANG DAPAT MONG GAWIN AYON SA SALITA NG DIYOS.

UNA, KILALANIN MO KUNG SINO KA AT ANO ANG IYONG KALAGAYAN SA HARAPAN NG DIYOS.

AYON SA ROMA 3:23, "FOR ALL HAVE SINNED, AND COME SHORT OF THE GLORY OF GOD."
AYON SA TALATANG ITO LAHAT TAYO AY MAKASALANAN. AKO AT IKAW AY MAKASALANAN. SINO TAYO SA HARAPAN NG DIYOS AT ANO ANG ATING KALAGAYAN? MAKASALANAN! TINATANGGAP MO BA ITO?

PANGALAWA, MAY KABAYARAN ANG ATING MGA KASALANAN

AYON SA ROMA 6:23, "FOR THE WAGES OF SIN IS DEATH; BUT THE GIFT OF GOD IS ETERNAL LIFE THROUGH JESUS CHRIST OUR LORD."
AYON SA TALATANG ITO, ANG KABAYARAN NG ATING MGA KASALANAN AY KAMATAYAN.  ANG IBIG SABIHIN NG KAMATAYAN AY PAGKAHIWALAY. SA BIBLIA, DALAWANG URI NG KAMATAYAN O PAGKAHIWALAY:

1. KAMATAYANG PISIKAL - PAGKAHIWALAY NG KALULUWA SA KATAWAN
2. KAMATAYANG ISPIRITUAL - PAGKAHIWALAY NG TAO SA DIYOS PATUNGO SA IMPIERNO.

ANG KAMATAYANG TINUTUKOY NA KABAYARAN NG ATING KASALANAN AY WALANG IBA KUNDI ANG KAMATAYANG ISPIRITUAL. SAMAKATUWID, DAHIL IKAW AY MAKASALANAN, IKAW AY NAHATULAN NG WALANG HANGGANG PAGKAHIWALAY SA DIYOS PATUNGO SA KAPARUSAHAN SA IMPIERNO. KAYA KUNG IKAW ANG MAGBABAYAD NG IYONG KASALANAN, IKAW AY WALANG HANGGANG PAPARUSAHAN SA IMPIERNO SAPAGKAT ITO LAMANG ANG KABAYARAN NG IYONG KASALANAN.

PANGATLO, SI KRISTO HESUS ANG NAGBAYAD NG IYONG KASALANAN

AYON SA ROMA 5:8, "BUT GOD COMMENDETH HIS LOVE TOWARDS US, IN THAT, WHILE WE WERE YET SINNERS, CHRIST DIED FOR US."
AYON SA TALATANG ITO, IPINAHAYAG NG DIYOS ANG KANYANG PAG-IBIG SA ATING MGA MAKASALANAN (TAO). AT BILANG PAGPAPAHAYAG NG KANYANG PAGMAMAHAL AY IBINIGAY NIYA ANG KANYANG BUGTONG NA ANAK NA SI HESU-KRISTO UPANG MAGBAYAD NG DAPAT NATING BAYARAN. SI KRISTO AY IPINAKO SA KRUS, NAMATAY, INILIBING AT MULING NABUHAY UPANG BAYARAN ANG AKIN AT IYONG KASALANAN. SAMAKATUWID, HINDI NA IKAW ANG MAGBABAYAD NG IYONG KASALANAN.

PANG-APAT, TUMAWAG SA PANGALAN NG PANGINOON 

AYON SA ROMA 10:13, "FOR WHOSOEVER SHALL CALL UPON THE NAME OF THE LORD SHALL BE SAVED."
AYON SA TALATANG ITO, DAHIL BINAYARAN NA NI KRISTO ANG ATING MGA KASALANAN, ANG KINAKAILANGAN NA LAMANG NATING GAWIN AY TUMAWAG SA DIYOS. ANG TAO AY TUMATAWAG SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANALANGIN. DAHIL NALAMAN MO NA IKAW AY MAKASALANAN, KINAKAILANGAN MONG PAGSISIHAN ANG IYONG MGA KASALANAN. AT DAHIL NALAMAN MO NA SI KRISTO ANG NAGBAYAD NG IYONG MGA KASALANAN, KINAKAILANGAN MONG TANGGAPIN SA PUSO SI KRISTO BILANG PANGINOON AT TAGAPAGLIGTAS AYON SA ROMA 10:9-10, "THAT IF THOU SHALT CONFESS WITH THY MOUTH THE LORD JESUS, AND SHALT BELIEVE IN THINE HEART THAT GOD HATH RAISED HIM FROM THE DEAD, THOU SHALT BE SAVED. FOR WITH THE HEART MAN BELIEVETH UNTO RIGHTEOUSNESS; AND WITH THE MOUTH CONFESSION IS MADE UNTO SALVATION."


PANALANGIN
ITO ANG HALIMBAWA NG PANALANGIN NG PAGSISISI AT PAGTANGGAP KAY KRISTO:

"DAKILANG DIYOS, SALAMAT PO NA NAKILALA KO, NA AKO AY ISANG MAKASALANAN AT NAHATULAN MO PATUNGO SA IMPIERNO. SUBALIT, AKO PO AY NAGPAPASALAMAT NA SI KRISTO HESUS AY NAPAKO SA KRUS, NAMATAY, INILIBING AT MULING NABUHAY UPANG BAYARAN ANG AKING MGA KASALANAN. SA ORAS PONG ITO, PINAGSISISIHAN KO NA ANG AKING MGA KASALANAN AT TINATANGGAP KO PO NG BUONG PUSO, SI HESU-KRISTO, BILANG PANGINOON AT SARILING TAGAPAGLIGTAS NG AKING BUHAY. ITO PO ANG AKING DALANGIN SA PANGALAN NI HESUS, AMEN."

KATIYAKAN
AYON SA ROMA 8:1, "THERE IS THEREFORE NOW NO CONDEMNATION TO THEM WHICH ARE IN CHRIST JESUS, WHO WALK NOT AFTER THE FLESH, BUT AFTER THE SPIRIT."
HINDI KA NA HAHATULAN NG DIYOS, IBIG SABIHIN HINDI KA NA MAPAPARUSAHAN SA IMPIERNO DAHIL SA IYONG KASALANAN. AYON SA JOHN 1:12, " BUT AS MANY AS RECEIVED HIM (JESUS CHRIST), TO THEM GAVE HE POWER TO BECOME THE SONS OF GOD, EVEN TO THEM THAT BELIEVE ON HIS NAME:"